vdf

Register

(Will be used as user name)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ (หรือ “ไซต์”) ของบริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของอีสคาร์.

ไซต์นี้ให้บริการแก่ท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งหากท่านยอมรับจะถือเป็นข้อตกลงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยในเงื่อนไขการใช้งานนี้ "อีสคาร์" หมายถึง บริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, บริษัทโฮลดิ้ง, และนิติบุคคลอื่นใดในโลกที่ถือครองโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับอีสคาร์ หรือเป็นผู้ถือครองอีสคาร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน.

ท่านสามารถใช้ไซต์นี้ได้ในกรณีที่ท่านยอมรับข้อกำหนดใด ๆ ที่มีและทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง เราอาจแก้ไข, ปรับปรุง, หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน, เงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดใด ๆ หรือทั้งหมดที่อยู่ในไซต์นี้ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะกรณีมีการเปลี่ยนแปลง การที่ท่านยังคงใช้งานไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์หลังมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ตามมา โดยการแก้ไขดังแต่ละครั้ง จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตอนที่เราทำให้ปรากฏครั้งแรกในไซต์.

เพื่อป้องกันในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมาย เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีความสำคัญเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย หากท่านมีข้อผูกพันตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหากและเป็นอิสระกับอีสคาร์ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่ทำให้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ.

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ยกเลิก, เสริม, หรือเบี่ยงเบนจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยอาศัยการดำเนินการของคู่สัญญา เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทอีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โปรดออกจากไซต์โดยหยุดใช้บริการใด ๆ .

นิยามของการใช้บริการและการใช้งานเว็บไซต์

ในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย สำหรับวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่ข้างต้นและข้างล่าง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”).

ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, และกรรมสิทธิ์

ข้อมูลที่อยู่และ/หรืออ้างถึงในหน้าเพจเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน, ลิขสิทธิ์, โลโก้, ชื่อทางการค้า, แบบ, รูปภาพ, การออกแบบ, ชื่อ, เอกสารข้อมูล, เนื้อหา, การเขียนโปรแกรม, ฐานข้อมูล, รายการราคา, ทรัพยากร, ลิงก์, รายละเอียดทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ต, และเอกสารหรือรายละเอียดอื่นใดที่ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ อาจเล็ดลอดออกมาได้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทอีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัดแต่เพียงผู้เดียว.

ยกเว้นว่าจะถูกระบุไว้เป็นพิเศษและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวไปทำสำเนา, คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, ดึงออกมาใช้ เพื่อสร้างผลงานลอกเลียนแบบ, แก้ไข, หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาก่อน โดยไม่ผิดไปจากข้อตกลงทั่วไปของที่ระบุไว้ข้างต้น ชื่อ, สิทธิบัตร, และเครื่องหมายการค้าของอีสคาร์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม จะไม่ถูกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีสคาร์ และจะไม่มีเหตุการณ์ที่สิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในทางหรือลักษณะใด ๆ ที่อาจทำให้เข้าใจผิดและ/หรือซึ่งอาจทำให้เกิดและ/หรือนำไปสู่ความสับสน.

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ไม่มีการให้ใบอนุญาต, การอนุญาต, สิทธิ์, หรือผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับทุกคนที่ใช้ไซต์นี้ และไม่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือใช้บริการใด ๆ จากเรา ที่มีนัยว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง.

การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้งในทางกฎหมายและอาจส่งผลให้ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาต.

ประกาศนี้อ้างถึงหน้าใด ๆ ที่อยู่หรืออาจรวมอยู่ในและ/หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อีสคาร์ ไม่ว่าหน้าเพจดังกล่าวจะมีเครื่องหมายลิขสิทธิ์ ©, หรือ ประกาศเครื่องหมายการค้า™, หรือประกาศเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน® การรับหน้า HTML นี้หรือหน้าอื่น ๆ ที่มีลิงก์ไปยังหน้านี้จะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ.

ไฮเปอร์ลิงก์

ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อไซต์อื่น ๆ เราไม่สามารถควบคุมไซต์อื่น ๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของไซต์เหล่านี้ ท่านจึงรับทราบและตกลงว่าอีสคาร์ไม่ใช่และจะไม่รับผิดชอบต่อไซต์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงแค่ความพร้อมใช้งาน, เนื้อหา, ประเภทของบริการที่นำเสนอ, โฆษณาและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในนั้น, และรูปแบบ ท่านยังรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ใช่และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมในความเสียหายและ/หรือการสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือไม่ก็ตาม หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหา, สินค้า, หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านไซต์หรือทรัพยากรอื่น ๆ ดังกล่าว.

นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่าอีสคาร์ไม่ได้และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง, ความชอบด้วยกฎหมาย, ความเหมาะสม, ลิขสิทธิ์, การปฏิบัติตาม, ความพร้อมใช้งานของเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในไซต์อื่น ๆ หรือเนื้อหาด้านอื่น ๆ ของไซต์อื่น ๆ การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองไซต์โดยอีสคาร์หรือการเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ให้บริการไซต์และทรัพยากรดังกล่าว.

โดยไม่ทำให้ผิดไปจากข้อตกลงทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านต้องดำเนินการโดยเฉพาะและตกลงที่จะไม่สร้างลิงก์โดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังไซต์ของเราก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร.

ความแม่นยำและการเข้าถึง

 

ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล, ตัวเลข, ข้อกำหนด, และชื่อ, ที่มีอยู่ในไซต์นี้จะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอจากเราตามการพัฒนาล่าสุดและการประชาสัมพันธ์ล่าสุดของเรา อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะตรวจสอบความถูกต้องของหน้าเพจเหล่านี้อย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ เราก็ไม่สามารถรับรองได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ถึงความถูกต้อง, ความพร้อมใช้งาน, และการเข้าถึงบริการใด ๆ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่หรือระบุไว้ในไซต์ของเราและ/หรือในหน้าใด ๆ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการละเว้นหรือข้อผิดพลาดที่อาจปรากฏขึ้นและเราไม่สามารถรับรองความพร้อมของบริการได้ตลอดเวลา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อกำหนดแต่ละข้อที่มีอยู่ในข้อมูลในไซต์ของเราในเวลาใด ๆ นั้นจะเที่ยงตรง, แม่นยำ, ถูกต้อง, หรือสมบูรณ์, และเราไม่สามารถรับรองการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ได้อย่างเข้มงวด เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง ท่านจึงควรใช้คำนึงถึงทุกวิธีการและข้อควรระวังที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อผ่านพ้นความเสี่ยงข้างต้น.

การรักษาความปลอดภัย

โปรดทราบว่าไม่มีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับประกันได้ว่าปลอดภัย 100% เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลที่ท่านส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งถึงเราถือเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง อย่างไรก็ตามข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจได้รับจากท่านจะถูกเก็บรักษาและใช้โดยเราตามคำชี้แจงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และในลักษณะที่ปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน.

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตของอีสคาร์ได้เสมอหากท่านรู้สึกปลอดภัยกว่าเดิม แทนที่จะส่งข้อมูลใด ๆ ของท่านทางอินเทอร์เน็ต.

ข้อความปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย เราไม่รับประกันรวมถึงไม่ทำการพิสูจน์หรือยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพ และ/หรือ ความเหมาะสม และ/หรือ ความตรงต่อเวลา และ/หรือ ความสามารถในการเข้าถึง และ/หรือ ความพร้อมใช้งาน และ/หรือ ความสมบูรณ์ และ/หรือ ความน่าเชื่อถือ และ/หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือของผลิตภัณฑ์หรือของเอกสารข้อมูล และ/หรือบริการอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า: “เนื้อหา”).

เราไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนว่าเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในนี้มีหรือจะมีความพร้อมในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง และเราไม่ยืนยันว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไขหรือเนื้อหานั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายอื่น ๆ เนื่องจากเนื้อหาได้ถูกให้มาโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ท่านไม่ควรเชื่อถือเนื้อหาใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราแสดงเว็บไซต์และเนื้อหาตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามหลัก “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดและภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง.

อีสคาร์, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขา, พนักงาน, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้อำนวยการ, และตัวแทนจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นหรือการรวมส่วนใด ๆ ในเนื้อหา หรือต่อการจัดหาหรือขนส่ง หรือรูปแบบใด ๆ ของการสูญเสียและเสียหายตามที่ใครก็ตามได้กำหนดไว้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางการเงิน, ทางเอกสิทธิ์เฉพาะ, ทางตรง, ทางอ้อม, ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, โดยบังเอิญ, ที่คาดเดาได้, ที่คาดเดาไม่ได้, และ/หรือ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเว็บไซต์อื่นหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา.

เราขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งและปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และการรับประกันทั้งหมด รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ, และ/หรือการไม่ละเมิดต่อบริการ และ/หรือ เนื้อหา และ/หรือ ประเด็นใด ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ข้อยกเว้นนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นไปตามสัญญา, การละเมิดสิทธิ์, ความประมาทเลินเล่อ, ความรับผิดอย่างเข้มงวด, หรือขั้นพื้นฐานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องว่าอีสคาร์ และ/หรือ บริษัทในเครือใด ๆ ได้ถูกแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือสูญหาย.

ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงนี้จะถูกเรียกร้องหรือยึดมั่นโดยท่าน และไม่มีการรับประกันที่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดประเภทของความเสียหายที่แตกต่างกัน ความรับผิดสูงสุดของอีสคาร์ในเขตอำนาจศาลดังกล่าวจะถูกจำกัดไว้และจะไม่เกินขอบเขตขั้นต่ำของความรับผิดที่กำหนดไว้และ/หรือตามที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายในเขตอำนาจศาล.

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือชดเชยอีสคาร์, และบริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, ผู้อำนวยการ, ผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทน, และพนักงานและปกป้องจากการเรียกร้องสิทธิ์, การรับผิด, หรือข้อเรียกร้องของผู้ใช้, รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล อันเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ, และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านแจกจ่ายหรือส่งผ่านไซต์นี้, และสิ่งที่อาจเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของท่านหรือการใช้หรือการใช้ไซต์นี้อย่างผิด ๆ เพื่อไม่ผิดไปจากหน้าที่ของท่านในการชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือการชดเชยต่ออีสคาร์ รวมถึงไม่ว่าในกรณีใด ๆ ของการละเมิดเงื่อนไขของการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การควบคุมโดยสมบูรณ์นอกเหนือจากการปกป้องอันเป็นเอกสิทธิ์และการจัดการกับกรณีใด ๆ ก็ตามที่ขึ้นอยู่กับการชดใช้ค่าเสียหายโดยท่าน เพื่อร่วมมือกันอย่างเต็มที่กับอีสคาร์ในเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญ และประพฤติตามข้อแนะนำทางกฎหมายของอีสคาร์ในการยึดมั่นและจัดการต่อความคุ้มครองที่มีอยู่ .

การใช้งานสากล

อีสคาร์ไม่ร้องเรียนเอกสารข้อมูล และ/หรือ บริการ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นบนไซต์นี้ ที่มีหรืออาจมีอยู่หรือเหมาะสมในพื้นที่นอกอาณาเขตที่มีการให้และ/หรือเสนอการบริการ บริการและ/หรือเนื้อหาทั้งหมดของไซต์นี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราอาจนำเสนอได้ตลอดเวลาจะนำเสนอการซื้อขายเพียงในระดับประเทศและในท้องถิ่นเท่านั้น ท่านรับทราบและยอมรับเป็นอย่างดีว่าผลิตภัณฑ์และหรือบริการใด ๆ ที่ท่านอาจสั่งซื้อจากอีสคาร์ หากอีสคาร์เลือกที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น จะจัดหาให้ท่านจากและโดยตัวแทนที่ว่าชอบด้วยกฎหมายขออีสคาร์ ในพื้นที่ที่เหมาะสม การทำธุรกรรม, ข้อตกลง, การต่อรอง, หรือบริการใด ๆ จะถือเป็นข้อตกลงและการค้าในท้องถิ่นซึ่งจะถูกดำเนินการและปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขายทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและอยู่ใต้การควบคุมทั้งหมดของกฎหมายท้องถิ่นในประเทศนั้น ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย คลิกที่นี่ .

ห้ามเข้าถึงไซต์นี้และ/หรือใช้เนื้อหาจากอาณาเขตที่การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องผิดกฎหมาย การกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ถือเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด.

การเลือกกฎหมายและศาล

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดูแลและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยที่บริษัทอีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ ท่านยอมรับโดยชัดแจ้งต่อเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานไซต์นี้ของท่านจะต้องยื่นต่อศาลที่มีอำนาจและดำเนินคดีตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยที่บริษัทอีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัดตั้งอยู่ .นอกจากนี้ท่านยอมรับเป็นอย่างดีและยอมให้มีการใช้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาล/ศาลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการฟ้องร้องการเรียกร้องหรือการดำเนินคดีดังกล่าว

การประพฤติมิชอบ, การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม & การหยุดชะงัก

ท่านต้องรับผิดชอบต่อการประพฤติมิชอบและ/หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่ท่านวางหรือส่งบนหรือผ่านไซต์และจะไม่ใช้ไซต์นี้และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้นเพื่อเสนอ, ส่ง, แจกจ่าย, เชื่อมโยง, หรือร้องขอเนื้อหาหรือเอกสารข้อมูลที่เป็นหรือที่อาจ: (i) ละเมิดกฎหมาย, บทบัญญัติ, สัญญา, หรือวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมออนไลน์และต่อผู้ใช้เวิลด์ไวด์เว็บ และ/หรือ (ii) ผิดกฎหมาย, ทำให้เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์,เป็นอันตราย, ข่มขู่, คุกคาม, สร้างความไม่พอใจ, หมิ่นประมาท, ไม่เหมาะสม, รุนแรง, ทุเรศ, ลามกอนาจาร, สบประมาท, หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และ/หรือ (iii) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือสิทธิ์อื่น ๆ และ/หรือ (iv) มีไวรัสหรือไฟล์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ .

ที่ได้รับการออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อหรือที่อาจขัดขวางสร้างความเสียหายรบกวนหรือจำกัดการทำงานของส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้และ/หรืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ และ/หรือ (v) ขัดขวางหรือแทรกแซงการทำงานของไซต์ และ/หรือ (vi) ถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด ในการใช้เว็บไซต์นี้และการใช้บริการท่านไม่สามารถสมัคร, พัฒนา, สนับสนุน, หรือใช้อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, โค้ด, บอทหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่นเว็บครอว์เลอร์, การทำเหมืองข้อมูล, ปลั๊กอิน, แอดออน, หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ใด ๆ ) ขุดข้อมูลใด ๆ ที่พบบนไซต์หรือเข้าถึงได้โดยไซต์แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีให้บน และ/หรือ เข้าถึงได้โดยไซต์โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลนั้นก่อนการระบุหรือการอนุญาตโดยเฉพาะ การรับคำสั่งซื้อและลายเซ็น

เนื้อหาและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เสนอให้ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั้งหมดและเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่วาง และ/หรือ ส่งโดยท่านในหรือผ่านไซต์นี้ภายใต้ชื่อผู้ใช้ของท่าน หากได้รับและอนุมัติโดยอีสคาร์ จะถือว่าท่านยอมรับข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อท่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์, ไปรษณีย์, หรือวิธีการอื่นใดที่สมเหตุสมผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของท่าน การชี้แจงคำสั่งซื้อที่ท่านร้องขอ การพูดคุยเกี่ยวกับเครดิตและเงื่อนไขการชำระเงิน การตรวจสอบที่อยู่จัดส่งที่ท่านต้องการและวิธีที่ท่านต้องการให้จัดส่ง และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน.

ท่านยอมรับเป็นอย่างดีต่อการเกิดขึ้นของข้อตกลงการซื้อ และ/หรือ บริการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านกับอีสคาร์ตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อของท่าน โดยมีเงื่อนไขว่าเรายอมรับ, อนุมัติ, และยืนยันคำสั่งซื้อนั้นโดยการออกการอนุมัติคำสั่งซื้อพร้อมหมายเลขอ้างอิง เหมือนกับหมายเลขคำสั่งซื้อของท่าน หากการอนุมัติคำสั่งซื้อของเราเกี่ยวข้องกันเพียงบางส่วนของคำสั่งซื้อของท่าน ข้อตกลงระหว่างเราจะมีผลเฉพาะในส่วนของคำสั่งซื้อของท่านที่ได้รับการยอมรับและอนุมัติโดยเรา เราอาจปฏิเสธหรืออนุมัติคำสั่งซื้อของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เราพบว่าเหมาะสมและไม่ต้องอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ในการพิสูจน์การตัดสินใจ .

ในกรณีที่เราตัดสินใจที่จะอนุมัติเพียงบางส่วนของคำสั่งซื้อของท่านท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องและ/หรือข้อเรียกร้องใด ๆ และท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาใด ๆ ในส่วนของคำสั่งซื้อของท่านที่เราไม่ได้อนุมัติ ท่านสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งและละทิ้งการเรียกร้องล่วงหน้าใด ๆ ต่อคำสั่งซื้อที่ได้รับจากท่านและได้รับการยืนยันจากเราไม่ได้ถือเป็นข้อเสนอที่ท่านทำกับเราหรือไม่มีข้อตกลงใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างท่านกับอีสคาร์ ด้วยเหตุผล อาทิ การขาดลายเซ็นและ/หรือขาดการสื่อสารถึงการยอมรับ.

การแยกส่วนได้และการรวบรวม

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและอีสคาร์เกี่ยวกับไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เงื่อนไขในการใช้งานทั้งหมดมีผลแทนที่และยกเลิกการเจรจา, การเป็นตัวแทน, และข้อเสนอใด ๆ ทั้งก่อนหน้าหรือพร้อมกันทั้งหมด (ไม่ว่าทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร, อิเล็กทรอนิกส์, หรืออื่น ๆ ) ระหว่างท่านกับอีสคาร์.

หากข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการตีความ, วิเคราะห์, ใช้, และบังคับใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และสะท้อนถึงเจตนาที่แท้จริงที่แสดงไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ แต่ละข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ .

การยกเลิก

อีสคาร์ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติ และ/หรือ จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า.© IMC International Metalworking Companies B.V. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด [มิถุนายน 2020]